Cookies

När du besöker mrcd.se. kan vi använda så kallade ”session cookies”, som lagrar viss användarinformation på din dator. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av webbservern. En ”session cookie” används enbart under ditt besök på webbplatsen och tas automatiskt bort när du lämnar oss. Dessa cookies gör det möjligt för oss att anpassa presentationen av webbplatsen så att besöket bättre motsvarar dina intressen och preferenser.

Vi kan också använda cookies för att göra det lättare för dig att logga in när du ska använda tjänsterna. För att kunna beställa produkter på mrcd.se måste du tillåta cookies.

Med de flesta webbläsare kan du ta bort cookies från hårddisken, blockera cookies från att godkännas, eller ställa in webbläsaren så att du blir varnad innan en cookie sparas på din dator. Om du blockerar eller tar bort cookies är det dock möjligt att vi inte kan återskapa preferenser eller inställningar som du angivit tidigare. Möjligheterna att göra webbplatsbesöket personligt anpassat blir därför begränsade. Mer information om dessa funktioner finns i instruktionerna till din webbläsare.

 

GDPR

mrcd.se följer dataskyddsförordningen (GDPR). Enligt denna lag har Du rätt att få information om behandling av personuppgifter och vi ber Dig också samtycka till att vi behandlar uppgifter om Dig. Det är därför som Du ombeds att göra detta på webbplatsen.

Personuppgiftshantering

mrcd.se är ansvarigt för de uppgifter Du lämnar på webbplatsen www.mrcd.se

Du kan besöka de flesta sidorna på vår webbplats utan att lämna några personliga uppgifter. Men ibland behöver vi en viss information för att kunna tillhandahålla tjänster som Du önskar. Integritetspolicyn är utformad för att visa vilken information vi samlar in från vår webbplats och hur vi hanterar den efter insamlingen.

Insamling av personuppgifter och annan användarinformation

mrcd.se samlar endast in personuppgifter i de fall insamlandet är nödvändigt för att vi ska kunna utföra en eller flera önskade funktioner eller aktiviteter, eller för att Du ska få tillgång till våra produkter eller tjänster. Vi insamlar endast uppgifter på lagligt och korrekt sätt.

Uppgifter som sålunda är nödvändiga markeras på Webbplatsen med * eller liknande tecken.

Överföring av personliga uppgifter
mrcd.se kommer inte att överföra de personuppgifter Du lämnat på denna webbplats till någon tredje part, utom:

1) med ditt medgivande;

2) om det krävs enligt lag eller domstolsbeslut;

3) till personer eller företag som mrcd.se har avtal med för att de ska utföra den interna driften av denna webbplats eller av vår verksamhet;

4) om vi har skäl att tro att uppgifterna omfattas av lag, bindande åtagande eller avtal som upprätthåller principer för korrekt hantering av och tillräcklig säkerhetsnivå för personuppgifter.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om Dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har Du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

Vill Du ha mer information eller ändra Dina uppgifter är Du välkommen att kontakta oss på mrcd.se

Insamling av trafikuppgifter 

mrcd.se:s webbservrar igenkänner automatiskt varje besökare på webbplatsen och lagrar information som normalt sett inte anses vara personuppgifter, exempelvis besökarens IP-adress och domännamn. Vi använder användarinformation för att förstå trafikmönster på webbplatsen i syfte att till exempel förbättra användarvänligheten. Din dator lämnar automatiskt ut sådan användarinformation varje gång du loggar in, om du inte har aktiverat blockeringsfunktioner som finns tillgängliga i vissa webbläsare.

 

INFORMATION IN ENGLISH

Cookies 

When you visit mrcd.se we can use ”session cookies” that store certain user information on your computer. A cookie is a plain text file that is stored on the user’s computer, and is then picked up by the web server. Session cookies are used only during your visit at our web site. They are automatically removed once you leave us.

These cookies enable us to adjust the presentation of our web site in order to better serve your special interests and preferences. We can also use cookies to make it easier for you to log in when you want to utilize our services.

In order to shop at gika.se you have to allow cookies. They are used to save your additions to the shopping cart. You can have most web browsers remove cookies from your hard drive, block cookies or warn you prior to a cookie being stored on your computer. But if you block or remove cookies, we might not be able to recreate the preferences and settings you previously entered. This will limit our possibility to customize your visit at our web site. You will find more information on this in your browser manual.

Collecting personal data and other user information

mrcd.se collect personal data only when the collecting is required for us to provide one or more wanted products or services. We collect data only in a legal and proper manner (GDPR complient).

Information thus required is marked on the web site with * or similar characters.

mrcd.se may come to ask that you give further information. This information is not required in the above-mentioned way. The purpose of collecting further information is to improve the company’s knowledge of its customers, to carry out direct marketing and to give you new offers. It is entirely up to you if you want to give that kind of further information.

Transferring personal data
mrcd.se will not transfer the personal data you have submitted on this web site to any third party, except:

1) if you give your consent;

2) if it is required by law or a court decision;

3) to persons or companies contracted by mrcd.se to supply the internal operation of this web site or of our business;

4) if we have reason to believe that the data is comprised by law, binding obligations or agreements that preserve principals for the correct handling of personal data, and the sufficient level of security for that data.